گزارش هفته سوم آبان 99 نماد «وصنا»

تحلیل شاخص کل : بر طبق توضیحات ارائه شده در دو هفته اخیر ، شاخص کل نتوانست کف 1.260.000 واحد را حفظ

99.08.21 0 397