سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی

عضو غیرموظف هیأت مدیره

48.10.11 0 1 347
سعید کریمی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

48.10.11 0 2 337
هادی واحد احمدیان

عضو موظف هیأت مدیره

48.10.11 0 974
سید مهدی آستانی

رئیس هیأت مدیره

48.10.11 0 1 541