صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

01.01.27 0 253
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

01.01.14 0 221
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

99.12.17 0 1 245
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

98.09.30 0 743
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

97.09.30 0 757
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

96.09.30 0 750
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

95.09.30 0 743
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اضمام

94.09.30 0 745