صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 254
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 382
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 331
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 1 401
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 855
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 869
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 861
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 850
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اضمام

48.10.11 0 855