عضویت
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 اسفند 1399

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

99.12.17 0 267
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر 1398

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

98.09.30 0 141
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به 30 آذر 1397

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

97.09.30 0 134
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر 1396

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

96.09.30 0 132
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر 1395

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

95.09.30 0 122
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 30 آذر 1394

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اضمام

94.09.30 0 116
تمامی حقوق برای سایت فوق محفوظ است. | ریدیزاین شده توسط : IRANADEX | بهینه سازی : ایران ادکس
بستن