کمیته انتصابات

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با هدف ارتقا سطح کیفی کارکنان

48.10.11 0 697