کمیته ریسک

اعضای هیات‌مدیره شرکت، نسبت به مسئولیت‌های خود در رابطه با موقعیت شرکت و حفاظت از سرمایه و

98.12.12 0 1 988
منشور کمیته ریسک

کمیته مدیریت ریسک شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بمنظور استقرار فرهنگ و نظام‌ مدیریت ریسک

98.12.12 0 2 274