کمیته ریسک

اعضای هیات‌مدیره شرکت، نسبت به مسئولیت‌های خود در رابطه با موقعیت شرکت و حفاظت از سرمایه و

48.10.11 0 2 285
منشور کمیته ریسک

کمیته مدیریت ریسک شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بمنظور استقرار فرهنگ و نظام‌ مدیریت ریسک

48.10.11 0 2 651