منشور کمیته حسابرسی

شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) - منشور کمیته حسابرسی

01.05.05 0 1 129
کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت‌هاست که مسئول نظارت بر حاکمیت شرکتی، فرآیند

99.10.15 0 946