شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)

نقش آفرینی در رشد اقتصادی جامعه و خلق ارزش افزوده پایدار و رو به رشد، از طریق تجهیز منابع مادی و معنوی برای سرمایه گذاری های مناسب، خلاقانه و بازار محور که بصورت حرفه ای مدیریت شده و حداکثر بازدهی را تضمین نماید. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران جزء شرکت های فرعی گروه توسعۀ صنایع بهشهر (سهامی عام) است. شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ٢١ مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس مادۀ ۲۸ همان قانون، فعالیت آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

وصنا در آیینه آمار و ارقام

وضعیت بر خط نماد وصنا در بازار سهام

شرکتهای گروه توسعه صنایع بهشهر

 

آخرین اخبار

آخربن اخبار و رویدادهای داخلی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

نمایش تمام اخبار