0123456789

ساختار سازمانی نماد بورسی وصنا

support در تاریخ 25 آبان 1399, 21:27 3 408 تاریخچه وصنا

ساختار سازمانی شرکت سرمایه گذاری بهشهر با نماد بورسی «وصنا» نمایان گر چیدمان مدیریتی و چارت سازمانی این شرکت می باشد .