آگهی مزایده پروژه مروارید بهشهر (نوبت چهارم)

آگهی مزایده پروژه مروارید بهشهر - (نوبت چهارم)

02.04.17 0 307
بازدید مدیرعامل «وبشهر» از «وصنا»

بهروز مرادی مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر بازدید و با سعید

02.03.29 0 338
مجمع وصنا همزمان با برگزاری مزایده مروارید

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران صبح امروز با حضور ۷۶.۶۵ درصد

02.01.30 0 548
گزارش کنترل های داخلی وصنا

گزارش کنترل های داخلی

02.01.23 0 181
افزایش سرمایه 63 درصدی وصنا در روزهای پایانی سال 1401

مجمع عمومی فوق العاده صبح امروز با حضور اکثریت سهامداران، افزایش سرمایه 63 درصدی وصنا را مصوب کرد.

01.12.21 0 663