آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ (تکرار)

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30-09-1402 «وصنا» آگهی مجمع عمومی فوق العاده

48.10.11 0 76
آگهی لغو مجمع عموی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30-09-1402 «وصنا» آگهی لغو مجمع عمومی فوق العاده

48.10.11 0 69
گزارش تفسیری مدیریت سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

گزارش تفسیری مدیریت پیوست صورتهای مالی سال منتهی به 30 آذر 1402

48.10.11 0 80
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام

48.10.11 0 68
گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

48.10.11 0 63
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30-09-1402 «وصنا» آگهی مجمع عمومی فوق العاده

48.10.11 0 96