منشور سازمانی

منشور سازمانی چیست ؟ بیانیه ایی که مجموعه ای از ضوابط اخلاقی - اصول معنوی و ارزش های سازمانی را

99.08.22 0 1 920