پیام هیات مدیره

پیام هیات مدیره ﻫﯿات ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ امانتدار ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

99.11.11 0 1 963