0123456789

وصنا پروژه مروارید بهشهر را فروخت

kave_homayooni در تاریخ 11 دی 1348, 03:30 607 ---

سرانجام «وصنا» توانست یکی از مهم ترین تکالیف مجمع و گزارش حسابرسی ویژه خود را در راستای منافع سهامداران تعیین تکلیف نماید.

براساس این تکالیف، تیم مدیریتی «وصنا» پروژه مروارید را که در سال 1399 خریداری شده بود، پس از برگزاری سه نوبت مزایده، در مزایده نوبت چهارم که به مبلغ 567 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود، به شرکت «تعاونی مسکن نوید توسعه مدیریت و منابع انسانی» وزارت جهاد و کشاورزی به عنوان تنها شرکت کننده در مزایده چهارم به رقم 580 میلیارد تومان واگذار کرد.

سود حاصل از این فروش به ازای هر سهم 337 ريال شناسایی شده که با توجه به قیمت 250 میلیارد تومانی خرید پروژه مروارید بهشهر و هزینه 55 میلیارد تومانی تجهیز این پروژه، در نهایت 275 میلیارد تومان سود شناسایی شده است.

این تعدیل مثبت در وضعیت مسلماً در ارزش بازار وصنا سهم به سزایی خواهد داشت.

ارسال نظر

عکس خوانده نمی‌شود